Docieplenie ścian zewnetrznych


  PRZETARG
realizowany w ramach
Zapytania ofertowego


ZAMAWIAJĄCY
Nazwa:
Wspólnota Mieszkaniowa
„Hallera 40-48” z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Gen. J. Hallera 40a/27
NIP 894 26 60 947
reprezentowana przez:
        administratora nieruchomości: PHU „EXIST - II z siedzibą we Wrocławiu
                                           przy ul. Grabiszyńskiej 61 - 65
       adres strony internetowej zamawiającego: www.exist.com.pl

Adres pocztowy:
ul. Grabiszyńska 61-65
Miejscowość:
Wrocław

Kod pocztowy:
53-503
Województwo:
dolnośląskie
Tel.:
71/77 46 926
Faks:
071/774  69 17

adres mail: azglenicka@exist.home.pl

 

 

                                                                                                 
I.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Na roboty budowlane  polegające na:
Docieplenie ścian zewnetrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
al. Gen. J. hallera 40-48 we wroclawiu wraz z izolacją Ścian fundamentowych.

Tryb udzielenia zamówienia

Trybem udzielenia zamówienia jest zapytanie ofertowe. Zapytanie ofertowe to tryb udzielenia zamówienia, w którym po ogłoszeniu, wykonawcy składają oferty.
Zamawiający zapytanie ofertowe zamieścił w siedzibie administratora  w miejscu ogólnie dostępnym (na tablicy ogłoszeń) i na stronach internetowych, administratora obiektu pod adresem: www.exist.com.pl
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych ofert przez Wykonawców, którzy spełnili wymagania Zamawiającego.
Wymagania:
Informacje o dokumentach, oświadczeniach jakie mają dostarczyć wykonawcy:
    • oświadczenie wykonawcy o posiadanych uprawnieniach do wykonania robót termomodernizacyjnych
    • odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej / wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy wstecz/
    • oświadczenie wykonawcy o posiadanej wiedzy i doświadczeniu – referencje
    • oświadczenia o dysponowaniu potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – uprawnienia kierownika budowy do kierowania robotami budowlanymi.
    • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
    • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;


Informacje Administracyjne:

1/. Termin i miejsce składania ofert – do dnia 21.05.2018 rok godz. 10.00 sekretariat, do siedziby administratora obiektu P.H.U.” EXIST II”  ul. Grabiszyńska 61-65, 53-503 Wrocław
2/. Termin związania  ofertą - 30 dni od terminu składania ofert.
3/. Data realizacji  - 2018/2019

Osoba do kontaktu: Agata Zglenicka tel. 71 7746026: mail: azglenicka@home.pl

 

Załączniki:

- projekt „Docieplenie  ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
 Al. Gen. J. Hallera 40-48 – część opisowa
- projekt „Docieplenie  ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
 Al. Gen. J. Hallera 40-48 – część rysunkowa
- projekt „Docieplenie  ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
 Al. Gen. J. Hallera 40-48 – szczegóły
- przedmiar robót