Remont i dociepleniu elewacji tylnej i szczytowej

PRZETARG
realizowany w ramach
Zapytania ofertowego

ZAMAWIAJĄCY
Nazwa:

Wspólnota Mieszkaniowa
„Przestrzenna 23 ” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Przestrzennej 23,
50-534 Wrocław NIP 899-23-71-843
reprezentowana przez:
administratora obiektu : P.H.U. ”EXIST III – Grzegorz Drabczyński" z siedzibą we
Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 61-65
adres strony internetowej zamawiającego: http://www.exist.com.pl/
Adres pocztowy:
ul. Grabiszyńska 61-65
Miejscowość:
Wrocław

Kod pocztowy:
53-503
Województwo:
dolnośląskie
Tel.:
71/774 69 27
Faks:
071/774 69 17

adres mail: jkrzeminski@exist.home.pl

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Na roboty budowlane polegające na:
remoncie i dociepleniu elewacji tylnej i szczytowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego dla nieruchomości przy ul. Przestrzennej 23 we Wrocławiu

Tryb udzielenia zamówienia

Trybem udzielenia zamówienia jest zapytanie ofertowe. Zapytanie ofertowe to tryb udzielenia zamówienia, w którym po ogłoszeniu, wykonawcy składają oferty.
Zamawiający zapytanie ofertowe zamieścił w siedzibie administratora w miejscu ogólnie dostępnym (na tablicy ogłoszeń) i na stronach internetowych, administratora obiektu pod adresem: www.exist.com.pl
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych ofert przez Wykonawców, którzy spełnili wymagania Zamawiającego.
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja robót budowlanych
polegających na wykonaniu remontu i docieplenia elewacji tylnej i elewacji
szczytowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego będącego własnością Wspólnoty
Mieszkaniowej przy ul. Przestrzennej 23 we Wrocławiu.

Szczegółowy zakres prac remontowych – opisany w przedmiarze .

Wymagania:
Informacje o dokumentach, oświadczeniach jakie mają dostarczyć wykonawcy:
• oświadczenie wykonawcy o posiadanych uprawnieniach do wykonania robót ogólnobudowlanych
• odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej / wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy wstecz/
• oświadczenie wykonawcy o posiadanej wiedzy i doświadczeniu – referencje
• oświadczenia o dysponowaniu potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – uprawnienia kierownika budowy do kierowania robotami budowlanymi.
Informacje Administracyjne:

1/. Termin i miejsce składania ofert – do dnia 12.07.2018 rok godz. 14.00 w sekretariacie siedziby administratora obiektu P.H.U.” EXIST III” Grzegorz Drabczyński
ul. Grabiszyńska 61-65, 53-503 Wrocław
2/. Termin związania ofertą - 60 dni od terminu składania ofert.
3/. Data realizacji -III- IV kwartał 2018r.
Osoba do kontaktu: Jacek Krzemiński - zapytania tylko drogą elektroniczną e- mail:
jkrzeminski@exist.home.pl
Dokumentacja do wglądu w siedzibie firmy "EXIST III" po uprzednim umówieniu terminu

Załączniki:
1.Przedmiar
2.Projekt wykonawczy