Przebudowa strefy wejściowej oraz budowa pochylni

Nr postępowania 1/PO/2018
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Wspólnota Mieszkaniowa „Trójka” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pomorskiej 4, 6, 8 NIP 898 19 46 323
reprezentowana przez: Administratora nieruchomości PHU „EXIST – II” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 61-65
adres strony internetowej zamawiającego: www.exist.com.pl
zaprasza do złożenia ofert na:
„Przebudowę strefy wejściowej oraz budowę pochylni przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich na nieruchomości przy ul. Pomorskiej 8 we Wrocławiu” – bez montażu podnośnika platformowego na schodach.
I - Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa strefy wejściowej oraz budowa pochylni przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich na nieruchomości przy ul. Pomorskiej 8 we Wrocławiu – bez montażu podnośnika platformowego na schodach.
2. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:
- wyburzenie ścianki dzielącej strefę wejściową na dwie części
- podstemplowanie istniejącego daszka nad wejściem
- przygotowanie nowej konstrukcji wsporczej
- rozebranie istniejącej ściany żelbetowej
- demontaż drzwi i rozebranie posadzek i nawierzchni z kostki betonowej
- przygotowanie nowego podjazdu do wejścia do budynku wraz z płytą betonową i uzupełnieniem kostki betonowej
- montaż drzwi w nowym miejscu
- malowanie tynków w obrębie wykonywanych prac
- ułożenie płytek ceramicznych
- montaż balustrady przy pochylni dla niepełnosprawnych
- wywiezienie i utylizacja gruzu

3. Termin wykonania całości zamówienia: do 30.11.2018 r.
4. Gwarancja 36 miesięcy na wykonane prace.
II - Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. Zamawiający wymaga, by każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
1) Formularz oferty wraz z formularzem cenowym.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) Potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, NIP kserokopia
4) Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym (REGON) kserokopia.
5) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) lub oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu
6)  Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) lub oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu;

III - Osoby po stronie zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
1. Agata Zglenicka tel. 71 7746026: e-mail: azglenicka@home.pl

IV - Termin i miejsce składania oferty.
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na Formularzu oferty, osobiście w sekretariacie siedziby administratora budynku PHU „EXIST – II” ul. Grabiszyńska 61-65 we Wrocławiu lub przez pocztę w terminie do dnia 17-09-2018
O terminie złożenia oferty, w tym przesłanej pocztą decyduje data wpływu do Zamawiającego.
2. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w kopercie oznaczonej w następujący sposób:

Nr postępowania 1/PO/2018
Nazwa Wykonawcy

Oferta na „Przebudowę strefy wejściowej oraz budowę pochylni przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich na nieruchomości przy ul. Pomorskiej 8 we Wrocławiu” – bez montażu podnośnika platformowego na schodach.

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty (opakowania) lub brak którejkolwiek z wymaganych informacji oraz za złożenie koperty (opakowania) w innym miejscu niż miejsce wskazane w pkt. l.

1. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego
2. Oferty złożone po terminie będą zatrzymane przez Zamawiającego bez otwierania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, prawo zmiany warunków lub odwołania zaproszenia do składania ofert, oraz prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty na każdym jego etapie.
VI - Kryteria oceny ofert
Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował m.in. następującymi kryteriami: Ceną oferty brutto za wykonanie zadanie - znaczenie 100%.

VII - Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. O wyborze oferty lub unieważnienia zaproszenia do złożenia oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców , w terminie do 30 dni po upływie terminu złożenia. W tym okresie Wykonawcy pozostają związani ofertą.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
VIII - Załączniki do Zaproszenia
1. Formularz oferty wraz z Formularzem cenowym.
2. Projekt budowlany na Przebudowę strefy wejściowej oraz budowę pochylni przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich na nieruchomości przy ul. Pomorskiej 8 we Wrocławiu” – bez montażu podnośnika platformowego na schodach.
3. Przedmiar

Wrocław, dn. 29-08-2018