REMONT SZEŚCIU BALKONÓW W budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy UL. MIKOŁAJA REJA 74-96 we Wrocławiu

REMONT SZEŚCIU BALKONÓW W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. MIKOŁAJA REJA 74-96 WE WROCłAWIU.

PRZETARG:
realizowany w ramach zapytania ofertowego
ZAMAWIAJĄCY:
Nazwa:
Wspólnota Mieszkaniowa
„OGRODY REJA” z siedzibą we Wrocławiu (50-343) przy ul. Mikołaja Reja 74-96
NIP: 897 17 57 023
reprezentowana przez:
administratora nieruchomości: PHU „EXIST - III z siedzibą we Wrocławiu
przy ul. Grabiszyńskiej 61 - 65
adres strony internetowej zamawiającego: www.exist.com.pl
Adres pocztowy:
ul. Grabiszyńska 61-65
Miejscowość:
Wrocław
Kod pocztowy:
53-503
Województwo:
dolnośląskie
Tel.: 71/774 69 26
Faks: 71/774 69 17
adres e-mail: bgac@exist.home.pl
I.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Na roboty budowlane polegające na:
REMONT SZEŚCIU BALKONÓW w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
UL. MIKOŁAJA REJA 74-96 we Wrocławiu.
Tryb udzielenia zamówienia:
Trybem udzielenia zamówienia jest zapytanie ofertowe. Zapytanie ofertowe to tryb udzielenia zamówienia, w którym po ogłoszeniu, wykonawcy składają oferty.
Zamawiający zapytanie ofertowe zamieścił w siedzibie administratora w miejscu ogólnie dostępnym (na tablicy ogłoszeń) i na stronach internetowych, administratora obiektu pod adresem: www.exist.com.pl
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych ofert przez Wykonawców, którzy spełnili wymagania Zamawiającego.
II. WYMAGANIA:
Informacje o dokumentach, oświadczeniach jakie mają dostarczyć wykonawcy:
• oświadczenie wykonawcy o posiadanych uprawnieniach do wykonania przedmiotowych prac remontowych,
• odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej / wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy wstecz/
• oświadczenie wykonawcy o posiadanej wiedzy i doświadczeniu – referencje
• oświadczenia o dysponowaniu potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – uprawnienia kierownika budowy do kierowania robotami budowlanymi.
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) lub oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) lub oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu;
III. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
1. Termin i miejsce składania ofert – do dnia 31.03.2019 roku do godz. 10.00 w sekretariacie siedziby administratora obiektu P.H.U. „EXIST III”,
ul. Grabiszyńska 61-65, 53-503 Wrocław
2. Termin związania ofertą - 30 dni od terminu składania ofert.
3. Data realizacji - 2019
OSOBY DO KONTAKTU:
Beata Barbara Gac tel. 71 7746026: e-mail: bgac@home.pl
Ewa Berdychowska tel. 71 7746905: e-mail: ewab@exist.home.pl
IV. ZAŁĄCZNIKI:
1. orzeczenie techniczne budowlane „Ocena techniczna ustalenia przyczyn destrukcji posadzki oraz izolacji balkonu w lokalu mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. M. Reja 94/6B” – część opisowa dotycząca balkonu,
2. inwentaryzacja jednego z balkonów – M. Reja 94/6B,
3. przedmiar robót (dotyczy jednego balkonu).
• ZALOGUJ SIĘ aby dodawać komentarze