Remont Elewacji i balkonÓw W BudynkuMieszkalno – Usługowym przy ul. Grabiszyńskiej 73

PRZETARG
realizowany w ramach
Zapytania ofertowego

ZAMAWIAJĄCY
Nazwa:
Wspólnota Mieszkaniowa Grabiszyńska 73 z siedzibą we (53 -503) Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 73, NIP 897 16 70 411
reprezentowana przez:
Zarządcę obiektu: PHU „EXIEST – III” Grzegorz Drabczyński;
adres strony internetowej zamawiającego: www.exist.com

Adres pocztowy:
ul. Grabiszyńska 61-65

Miejscowość:
Wrocław
Kod pocztowy:
53-503
Województwo:
dolnośląskie

Tel.:
71/774 69 26
Faks:
71/774 69 18

Adres mail: azglenicka@exist.home.pl

I.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Remont Elewacji i balkonÓw W BudynkuMieszkalno – Usługowym przy ul. Grabiszyńskiej 73 we Wrocławiu Działka nr 16/1, obręb Stare Miasto AM -30

Tryb udzielenia zamówienia
Trybem udzielenia zamówienia jest zapytanie ofertowe. Zapytanie ofertowe to tryb udzielenia zamówienia, w którym po ogłoszeniu, wykonawcy składają oferty.
Zamawiający zapytanie ofertowe zamieścił w siedzibie administratora w miejscu ogólnie dostępnym (na tablicy ogłoszeń) i na stronach internetowych, Inwestora Zastępczego pod adresem: www.exist.com.
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert złożonych przez Wykonawców, którzy spełnili wymagania Zamawiającego.

Opis przedmiotu zamówienia :
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja robót budowlanych
polegających na:
Remont Elewacji i balkonÓw W BudynkuMieszkalno – Usługowym przy ul. Grabiszyńskiej 73 we Wrocławiu Działka nr 16/1, obręb Stare Miasto AM -30
Wymagania:
Informacje o dokumentach, oświadczeniach jakie mają dostarczyć wykonawcy:
1. Wypełniony formularz oferty wraz z załącznikami i kalkulacją ofertową.
2. Oświadczenie wykonawcy o posiadanych uprawnieniach do wykonania robót będących przedmiotem zamówienia
3. Wpis do CEIDG lub KRS (wydruk z rejestru ministerialnego lub sądowego.
4. Oświadczenie wykonawcy o posiadanej wiedzy i doświadczeniu – wykaz zrealizowanych w ostatnich 3 latach robót o zakresie identycznym lub zbliżonym do przedmiotu zamówienia wraz z referencjami lub protokołami odbioru.
5. Oświadczenia o dysponowaniu potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia – uprawnienia kierownika budowy do kierowania robotami budowlanymi.

Informacje Administracyjne:
1/. Termin i miejsce składania ofert – do dnia 07.05.2020 rok godz. 12.00, do siedziby Administratora obiektu P.H.U.” EXIST III” ul. Grabiszyńska 61-65, 53-503 Wrocław (sekretariat)
2/. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.05.2020r. o godzinie 14.oo
3/. Termin związania ofertą - 30 dni od terminu składania ofert.
4/. Pożądana data realizacji - II / III kw.2020r..
Zapytania tylko na e-mail: gwrobel@exist.home.pl lub azglenicka@exist.home.pl
Załączniki:
- Dokumentacja projektowa (plan sytuacyjny i rysunek wraz z kolorystyką oraz z opis techniczny),
- Orientacyjny przedmiar robót
- Propozycja Umowy na wykonanie robót
- Wzory formularza oferty wraz z załącznikami do wypełnienia
* Zamieszczone przedmiary należy traktować jako orientacyjne. Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji w terenie i wykonania samodzielnie kalkulacji ofertowej zgodnie z dokumentację projektową i weryfikacji w terenie.

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU OFERTOWEGO NA :
Remont Elewacji i balkonÓw W BudynkuMieszkalno – Usługowym przy ul. Grabiszyńskiej 73 we Wrocławiu Działka nr 16/1, obręb Stare Miasto AM -30
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
1G73/2020
1. ZAMAWIAJĄCY:
Wspólnota Mieszkaniowa Grabiszyńska 73 z siedzibą we (53 -503) Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 73, NIP 897 16 70 411
WYKONAWCA:
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:
...............................................................................................
Adres*: ..................................................................................
NIP*: …………………………………................………………………………
FAX LUB E-MAIL* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję .................................
*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy
3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko

Adres

Nr telefonu/ e-mail

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1) gwarantuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią zamówienia
2) całkowita cena: .............................................. [PLN] (brutto)**
(słownie: ................................................................................................... [PLN]), w tym
kwota netto:…………………[PLN] (słownie:…………………………………………………… ………………………… złotych)
podatek VAT:…………………[PLN] (słownie:……………………………………………………………………………… złotych)
** łącznie cena oferty (brutto) – przeniesiona z Wykazu cen, przy czym VAT będzie płacony w kwotach należnych zgodnie z przepisami prawa polskiego dotyczącymi stawek VAT.

3) Oferuję okres gwarancji jakości w wymiarze: ……….. miesięcy, zgodnie z wymaganiami Umowy
4) niniejsza oferta jest ważna 30 dni,
5) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
6) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]***
7) Wykonawca, w przypadku zastrzeżenia jakiejkolwiek informacji zawartej w ofercie jako tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest wykazać, że stanowi ona tajemnicę przedsiębiorstwa.
8) [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części przedmiotu zamówienia/ następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]***
***niepotrzebne skreślić
l.p.
Nazwa części zamówienia

4. Podpisy :

(miejscowość, data)

(podpis przedstawiciela upoważnionego
do reprezentacji wykonawcy)

Załącznik nr 1 – Kosztorysy szczegółowe
Załącznikiem nr 1 do oferty ma być kosztorys z podziałem działy wyszczególnione w przedmiarze, wraz z podaniem wszystkich czynników cenotwórczych (wg Sekocenbud) i podpisany przez oferenta, lub kalkulacja własna.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA :
Remont Elewacji i balkonÓw W BudynkuMieszkalno – Usługowym przy ul. Grabiszyńskiej 73 we Wrocławiu Działka nr 16/1, obręb Stare Miasto AM -30
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
1/JEM/2019

1. ZAMAWIAJĄCY:
Wspólnota Mieszkaniowa Grabiszyńska 73 z siedzibą we (53 -503) Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 73, NIP 897 16 70 411
WYKONAWCA:
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:
.................................................................................
Adres*: ......................................................................
NIP*: …………………………………................………………………………
FAX LUB E-MAIL* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję .................................
*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

Oświadczam(y), że:
Ja(My), niżej podpisani, przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia, pn.:
5. Remont Elewacji i balkonÓw W BudynkuMieszkalno – Usługowym przy ul. Grabiszyńskiej 73 we Wrocławiu Działka nr 16/1, obręb Stare Miasto AM -30
6.
spełniam(y) n/w warunki udziału w postępowaniu:
1. posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem
2. posiadam wiedzę i doświadczenie,
3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. jestem w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie przedmiotu zamówienia

2. Podpis(y)

(miejscowość, data)

(podpis przedstawiciela upoważnionego
do reprezentacji wykonawcy)
Załącznik nr 3 - wzór Wykazu wykonanych robót budowlanych
WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH IDENTYCZNYCH LUB PODOBNYCH DO
Remont Elewacji i balkonÓw W BudynkuMieszkalno – Usługowym przy ul. Grabiszyńskiej 73 we Wrocławiu Działka nr 16/1, obręb Stare Miasto AM -30
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
1/JEM/2019

1. ZAMAWIAJĄCY:
Wspólnota Mieszkaniowa Grabiszyńska 73 z siedzibą we (53 -503) Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 73, NIP 897 16 70 411
WYKONAWCA:
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:
.................................................................................
Adres*: ......................................................................
NIP*: …………………………………................………………………………
FAX LUB E-MAIL* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję .................................
*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy
Oświadczam(y), że:
Wykonałem (wykonaliśmy) następujące usługi w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania oferty na :
Lp
rodzaj robót budowlanych
wartość (netto)
data wykonania
(zakończenia)
miejsce wykonania
Zleceniodawca
(nazwa i nr tel.)

Dowodami dotyczącymi najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone są:
a) referencje;
b) inne dokumenty (np. protokoły odbioru)

2. Podpis(y):

(miejscowość, data)

(podpis przedstawiciela upoważnionego
do reprezentacji wykonawcy)