REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. KOŚCIUSZKI 78

REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. KOŚCIUSZKI 78 WE WROCŁAWIU PRZETARG realizowany w ramach Zapytania ofertowego ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Spółdzielnia Mieszkaniowa „OAZA” Ul. Dworcowa 16A 50-456 Wrocław NIP 899 15 52 021 reprezentowana przez: Administratora obiektu: PHU „EXIST – III” Grzegorz Drabczyński; adres strony internetowej zamawiającego: www.exist.com Adres pocztowy: ul. Grabiszyńska 61-65, Miejscowość: Wrocław, Kod pocztowy:53-503 Województwo: dolnośląskie, Tel.:71/774 69 01 – 26 Faks: 71/774 69 17
Adres mail: ewab@exist.home.pl, exist@home.pl I.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Remont elewacji budynku wielorodzinnego przy ul. Kościuszki 78 we Wrocławiu. W ramach remontu elewacji zakłada się następujące prace wykonawcze: · Skucie zniszczonych tynków do podłoża nośnego · Umyć elewacje hydrodynamicznie przy użyciu agregatów wysokociśnieniowych z zastosowaniem podgrzanej wody · W miejscach zawilgoconych, zasolonych i zazielenionych – położenie tynku renowacyjnego po uprzednim wykonaniu podłoża. · Uzupełnienie ewentualnych spękań za pomocą produktów i wytycznych wybranego dostawcy materiałów. Ubytki tynków o głębokości powyżej 5 mm uzupełnić tynkiem renowacyjnym CERESIT CR61 układanym na obrzutce.. · Przygotowanie podłoża pod tynk · Położenie nowego tynku · Malowanie elewacji farbą silikonową wg kolorystki w części graficznej opracowania. Tryb udzielenia zamówienia Trybem udzielenia zamówienia jest zapytanie ofertowe. Zapytanie ofertowe to tryb udzielenia zamówienia, w którym po ogłoszeniu, wykonawcy składają oferty. Zamawiający zapytanie ofertowe zamieścił w siedzibie administratora w miejscu ogólnie dostępnym (na tablicy ogłoszeń) i na stronach internetowych, Inwestora Zastępczego pod adresem: www.exist.com.pl Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert złożonych przez Wykonawców, którzy spełnili wymagania Zamawiającego. Opis przedmiotu zamówienia : Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na: Remont elewacji frontowej i tylnej budynku wielorodzinnego przy ul. Kościuszki 78 we Wrocławiu. Wymagania: Informacje o dokumentach, oświadczeniach jakie mają dostarczyć wykonawcy: 1. Wypełniony formularz oferty wraz z załącznikami i kalkulacją ofertową. 2. Oświadczenie wykonawcy o posiadanych uprawnieniach do wykonania robót będących przedmiotem zamówienia 3. Wpis do CEIDG lub KRS (wydruk z rejestru ministerialnego lub sądowego. 4. Oświadczenie wykonawcy o posiadanej wiedzy i doświadczeniu – wykaz zrealizowanych w ostatnich 3 latach robót o zakresie identycznym lub zbliżonym do przedmiotu zamówienia wraz z referencjami lub protokołami odbioru. 5. Oświadczenia o dysponowaniu potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – uprawnienia kierownika budowy do kierowania robotami budowlanymi. Informacje Administracyjne: 1/. Termin i miejsce składania ofert – do dnia 30.06.2020 rok , do siedziby Administratora obiektu P.H.U.” EXIST III” ul. Grabiszyńska 61-65, 53-503 Wrocław (sekretariat) lub mailem exist@home.pl 2/. Termin związania ofertą - 60 dni od terminu składania ofert.
4/. Pożądana data realizacji - III /IV kw.2020r.. Zapytania tylko na email: ewab@exist.home.pl , exist@home.pl Załączniki: - Dokumentacja projektowa - Orientacyjny przedmiar robót - Propozycja Umowy na wykonanie robót - Wzory formularza oferty wraz z załącznikami do wypełnienia * Zamieszczone przedmiary należy traktować jako orientacyjne. Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji w terenie i wykonania samodzielnie kalkulacji ofertowej zgodnie z dokumentację projektową i weryfikacji w terenie. FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU OFERTOWEGO NA : Remont elewacji frontowej i tylnej budynku wielorodzinnego przy ul. Kościuszki 78 we Wrocławiu. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 1/K/2020 1. ZAMAWIAJĄCY: Spółdzielnia Mieszkaniowa „OAZA” Ul. Dworcowa 16A, 50-456 Wrocław NIP 899 15 52 021 2. WYKONAWCA: Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: ............................................................................................... Adres*: .................................................................................. NIP*: …………………………………................……………………………… FAX LUB E-MAIL* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję ................................. *- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy 3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: Imię i nazwisko Adres Nr telefonu/ e-mail Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 1) gwarantuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią zamówienia 2) całkowita cena: .............................................. [PLN] (brutto)** (słownie: ................................................................................................... [PLN]), w tym kwota netto:…………………[PLN] (słownie:…………………………………………………… ………………………… złotych) podatek VAT:…………………[PLN] (słownie:……………………………………………………………………………… złotych) ** łącznie cena oferty (brutto) – przeniesiona z Wykazu cen, przy czym VAT będzie płacony w kwotach należnych zgodnie z przepisami prawa polskiego dotyczącymi stawek VAT.
3) Oferuję okres gwarancji jakości w wymiarze: ……….. miesięcy, zgodnie z wymaganiami Umowy 4) niniejsza oferta jest ważna 60 dni, 5) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, 6) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]*** 7) Wykonawca, w przypadku zastrzeżenia jakiejkolwiek informacji zawartej w ofercie jako tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest wykazać, że stanowi ona tajemnicę przedsiębiorstwa. 4. Podpisy : (miejscowość, data) (podpis przedstawiciela upoważnionego do reprezentacji wykonawcy) Załącznik nr 1 – Kosztorysy ofertowe Załącznikiem nr 1 do oferty ma być kosztorys z podziałem działy wyszczególnione w przedmiarze, wraz z podaniem wszystkich czynników cenotwórczych (wg Sekocenbud) i podpisany przez oferenta, lub kalkulacja własna. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA : Remont elewacji frontowej i tylnej budynku wielorodzinnego przy ul. Kościuszki 78 we Wrocławiu. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 1/K/2020 3. ZAMAWIAJĄCY: Spółdzielnia Mieszkaniowa „OAZA”, Ul. Dworcowa 16A 50-456 Wrocław NIP 899 15 52 021 WYKONAWCA: Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: ................................................................................. Adres*: ...................................................................... NIP*: …………………………………................……………………………… FAX LUB E-MAIL* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję ................................. *- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy Oświadczam(y), że: Ja(My), niżej podpisani, przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia, pn.: Remont elewacji frontowej i tylnej budynku wielorodzinnego przy ul. Kościuszki 78 we Wrocławiu. spełniam(y) n/w warunki udziału w postępowaniu: 1. posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem 2. posiadam wiedzę i doświadczenie, 3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. jestem w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie przedmiotu zamówienia 1. Podpis(y) (miejscowość, data) (podpis przedstawiciela upoważnionego do reprezentacji wykonawcy) Załącznik nr 3 - wzór Wykazu wykonanych robót budowlanych WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH IDENTYCZNYCH LUB PODOBNYCH DO Remont elewacji frontowej i tylnej budynku wielorodzinnego przy ul. Kościuszki 78 we Wrocławiu. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 1/ND/2019 1. ZAMAWIAJĄCY: Spółdzielnia Mieszkaniowa „OAZA” Ul. Dworcowa 16A, 50-456 Wrocław NIP 899 15 52 021 2. WYKONAWCA: Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: ................................................................................. Adres*: ...................................................................... NIP*: …………………………………................……………………………… FAX LUB E-MAIL* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję ................................. *- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy Oświadczam(y), że: Wykonałem (wykonaliśmy) następujące usługi w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania oferty na : Lp rodzaj robót budowlanych wartość (netto) data wykonania (zakończenia) miejsce wykonania Zleceniodawca (nazwa i nr tel.) Dowodami dotyczącymi najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone są: a) referencje; b) inne dokumenty (np. protokoły odbioru) 3. Podpis(y): (miejscowość, data) (podpis przedstawiciela upoważnionego do reprezentacji wykonawcy)