REMONT ELEWACJI WRAZ Z OCIEPLENIEM ELEWACJI PODWÓRZOWYCH, REMONT TARASU, WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU PRZY UL. STANISŁAWA WORCELLA 5A WE WROCŁAWIU

P.H.U. ”EXIST III” Grzegorz Drabczyński: REMONT ELEWACJI WRAZ Z OCIEPLENIEM
ELEWACJI PODWÓRZOWYCH, REMONT TARASU, WYKONANIE IZOLACJI
PRZECIWWILGOCIOWEJ ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU PRZY UL.
STANISŁAWA WORCELLA 5A WE WROCŁAWIU
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Ogłoszenie nr 560326-N-2020 z dnia 2020-07-09 r.
Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=50e9d...
1 z 14 2020-07-09, 14:56
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: P.H.U. ”EXIST III” Grzegorz Drabczyński, krajowy numer identyfikacyjny
930448025, ul. Grabiszyńska 61-65 , 53-503 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel.
717746944, 717746926, e-mail gdrabczynski@wp.pl, azglenicka@exist.home.pl, faks 717746917.
Adres strony internetowej (URL): www.exist.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Zarządca Nieruchomości działajacy w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=50e9d...
2 z 14 2020-07-09, 14:56
www.exist.com.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.exist.com.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie, przesłanie za pomocą operatora pocztowego lub firmy kurierskiej lub złożenie osobiste
w siedzibie Zamawiajacego
Adres:
Zarządca Nieruchomości P.H.U.„EXIST III”; ul. Grabiszyńska 61-65, 53-503 Wrocław
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=50e9d...
3 z 14 2020-07-09, 14:56
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT ELEWACJI WRAZ Z
OCIEPLENIEM ELEWACJI PODWÓRZOWYCH, REMONT TARASU, WYKONANIE IZOLACJI
PRZECIWWILGOCIOWEJ ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU PRZY UL.
STANISŁAWA WORCELLA 5A WE WROCŁAWIU
Numer referencyjny: 2/W5/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na obiekcie we
Wrocławiu przy ul. St. Worcella 5a, polegających na przeprowadzeniu prac konserwatorskich,
restauratorskich i remontowych przy zabytku na elewacji frontowej, na elewacji od strony podwórka
wraz z izolacją przeciwwodną ścian fundamentowych. Budynek usytuowany przy ul. Stanisława
Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=50e9d...
4 z 14 2020-07-09, 14:56
Worcella 5a we Wrocławiu został wpisany do rejestru zabytków dnia 25.10.2018 r., prawomocną
decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu pod nr A/6107.
Obiekt wzniesiony w 1889-1890 wg projektu z 1887 roku autorstwa Josepa Hanke w stylistyce
historyzmu berlińskiego lat 80 XIX wieku. Położony jest na terenie Przedmieścia Oławskiego w
południowej zwartej pierzei ulicy Stanisława Worcella. Obiekt IV kondygnacyjny z mezaninem,
podpiwniczony nakryty dachem pulpitowym. Założony jest na rzucie litery „L” i skomponowany z
korpusu frontowego oraz skrzydła dostawionego w narożu Fasada budynku rozrzeźbiona
przesuniętym ku wschodowi trójosiowym wykuszem obejmującym kondygnacje 3 i 4 ma układ
horyzontalny. Wyznaczają go pasy boniowania w kondygnacjach 1 i 2, psedoboniowania w
kondygnacjach 3 i 4, gzyms kordonowy nad kondygnacją 1, a nad 4 gzyms kordonowy z fryzem
złożonym z palmy i liści. Całość domyka wydatny okap na kroksztynach dekorowanych motywem
akantu i rybiej łuski. Dopełnieniem kompozycji jest bardzo bogaty detal architektoniczny w wyprawie
tynkarskiej łączący formy utrzymane w stylistyce renesansu, manieryzmu, baroku. Jako wyróżnik
poszczególnych kondygnacji i wykusza wykorzystano także wielkość otworów okiennych oraz
stylistyce dekoracji architektonicznych. Prostokątny otwór bramy zamknięty łukiem półokrągłym
obejmuje bogaty portal złożony z pilastrów o kompozytowych głowicach, posadowionych na cokołach
z ornamentem rautowanym, belkowanie i frycu z ornamentem cęgowym. Trzony pilastrów zdobią
prostokątne płyciny z których górne dekoruje ornament okuciowy. W pierwszej kolejności podjęte
zostaną działania mające na celu odtworzenie ozdobnych detali architektonicznych. Następnie
odtworzenie wypraw tynkarskich. Niezbędnym elementem jest uzupełnienie ubytków warstwy
fakturowej elewacji. Uzupełnione zostaną brakujące elementy zdobień, a istniejące zostaną poddane
renowacji. Na elewacji od strony podwórka odtworzona zostanie wyprawę tynkarską wraz z
ociepleniem. Na dwóch elewacjach wymiana stolarki okiennej na drewnianą wraz z renowacją bramy
wejściowej. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie izolacji przeciwwodnej poziomej i
pionowej ścian fundamentowych.
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45000000-7
45450000-6
Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=50e9d...
5 z 14 2020-07-09, 14:56
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-11-16
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1.600.000,00 zł.
Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=50e9d...
6 z 14 2020-07-09, 14:56
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali należycie, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej: a) dwa zadania polegające na: budowie
(w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2019 r.,
poz.1186 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą Prawo budowlane”), robotach budowlanych (w
rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy „Prawo Budowlane”), przebudowie (w rozumieniu art. 3 pkt 7a
ustawy Prawo budowlane) lub remoncie (w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy Prawo budowlane)
budynku wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w strefie ochrony konserwatorskiej
– których realizacja odbyła się na podstawie pozwolenia konserwatorskiego , obejmujące: -prace
przy elewacji o całkowitej powierzchni minimum 300 m2 każda, -wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej ścian. Zamawiający wymaga, aby wykonawca skierował do realizacji
zamówienia publicznego następujące osoby: a) Kierownik Budowy, osoba posiadająca:
-uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej
bez ograniczeń lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie
obowiązujących przepisów, -doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat, w pełnieniu funkcji
kierownika budowy/ kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej na minimum
dwóch inwestycjach prowadzonych na budynkach wpisanych do rejestru zabytków lub
znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej, obejmujących remont elewacji o całkowitej
powierzchni elewacji minimum 300 m2 każda
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=50e9d...
7 z 14 2020-07-09, 14:56
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
Wykonawca SKŁADA WRAZ Z OFERTĄ: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca SKŁADA WRAZ Z OFERTĄ: - Dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, - Wykaz robót budowlanych, - Wykaz osób
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca SKŁADA WRAZ Z OFERTĄ: Wypełniona Tabela Ceny
Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=50e9d...
8 z 14 2020-07-09, 14:56
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg ograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający określa kwotę wadium w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=50e9d...
9 z 14 2020-07-09, 14:56
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=50e9d...
10 z 14 2020-07-09, 14:56
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 90,00
Okres gwarancji jakości 10,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=50e9d...
11 z 14 2020-07-09, 14:56
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=50e9d...
12 z 14 2020-07-09, 14:56
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian opisano we wzorze umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-21, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Tak
Wskazać powody:
Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=50e9d...
13 z 14 2020-07-09, 14:56
Zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> J. polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
W niniejszym postępowaniu nie ma zastosowania ustawa z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień
Publicznych (Dz.U. z 2019r poz. 1843) Zamawiający wybiera najkorzystniejsza ofertę spośród
złożonych ofert - kończąc tym samym postępowanie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=50e9d...
14 z 14 2020-07-09, 14:56