REMONTU ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO przy ul. Powstańców ŚL. 206-208 we Wrocławiu

PRZETARG
realizowany w ramach
Zapytania ofertowego

ZAMAWIAJĄCY
Nazwa:
Wspólnota Mieszkaniowa „Maracana” z siedzibą we (53-140 ) Wrocławiu
przy ul. Powstańców Śląskich 206 , NIP 899 23 78 377.

Wspólnota Mieszkaniowa „Powstańców Śląskich 208” z siedzibą we (53-140 ) Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 208, NIP 899 23 78 408

reprezentowana przez:
Zarządcę obiektu: PHU „EXIEST – III” Grzegorz Drabczyński;
adres strony internetowej zamawiającego: www.exist.com

Adres pocztowy:
ul. Grabiszyńska 61-65

Miejscowość:
Wrocław
Kod pocztowy:
53-503
Województwo:
dolnośląskie

Tel.:
71/774 69 26
Faks:
71/774 69 18

adres mail: azglenicka@exist.home.pl

I.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
REMONTU ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO przy
ul. Powstańców ŚL. 206-208 we Wrocławiu
Działka nr 10/1; 10/2 ; obręb BOREK I
Tryb udzielenia zamówienia
Trybem udzielenia zamówienia jest zapytanie ofertowe. Zapytanie ofertowe to tryb udzielenia zamówienia, w którym po ogłoszeniu, wykonawcy składają oferty.
Zamawiający zapytanie ofertowe zamieścił w siedzibie administratora w miejscu ogólnie dostępnym (na tablicy ogłoszeń) i na stronach internetowych, Inwestora Zastępczego pod adresem: www.exist.com.
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert złożonych przez Wykonawców, którzy spełnili wymagania Zamawiającego.

Opis przedmiotu zamówienia :
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja robót budowlanych
polegających na: REMONTU ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO przy
ul. Powstańców ŚL. 206-208 we Wrocławiu

Zakres prac rozbiórkowych i przygotowań naprawczych elewacji obejmuje :
- demontaż zniszczonych , skorodowanych obróbek blacharskich
- likwidację lub przełożenie z ukryciem wiszących na elewacjach przewodów teletechnicznych .
- skucie tynków skorodowanych , zwietrzałych na ścianie północnej w części boniowania
- uzupełnienie tynków gładkich , tynków fakturowych - gruboziarnistych oraz tynków boniowanych ,
gzymsów , gzymsów nadokiennych , obramowań okiennych.
- uzupełnienie ubytków tynku na elewacjach , na detalach architektonicznych jako przygotowanie przed malowaniem
- remont i malowanie zadaszeń w formie wnęk nad wejściami do budynku.
OPIS PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI I PROPONOWANA TECHNOLOGIA ich wykonania obejmuje:
- Po ustawieniu rusztowań i uzyskaniu bezpośredniego dostępu do ścian elewacji , dokonać oceny tynków i przeglądu detali ozdobnych pod kątem ich uzupełnień , napraw i renowacji .Następnie luźne i odspojone tynki usunąć . Mocno spękane fragmenty tynków na ścianach należy skuć oraz sprawdzić stan pozostałych.
- Po dokonaniu przeglądu elewacji wykonawca robót winien sporządzić szczegółową dokumentację fotograficzną w zakresie tynków gładkich , gzymsów , cokołu , obramień okiennych , boni i obróbek blacharskich . Wówczas wykonawca robót wykona wzorniki dla profili ciągnionych w skali 1:1 .
Następnie z ustawionych rusztowań usunąć z elewacji wszystkie zbędne przewody instalacyjne ( po uzgodnieniu z Inwestorami) .
Brakujące detale architektoniczne będą odtworzone na wzór zachowanych elementów na elewacji kamienicy, w sposób technologicznie i materiałowo zgodny z oryginałem .
- Przy remoncie elewacji do uzupełnienia wypraw tynkarskich oraz do malowania ścian zewnętrznych będą zastosowane materiały i farby konserwatorskie np. Caparol .
O p i s
- Naprawę i uzupełnienie istniejącej wyprawy tynkarskiej wykonać zgodnie z przyjętą technologią napraw konserwatorskich tynków ścian zewnętrznych .
- Po ustawieniu rusztowań należy usunąć tynki popękane , głuche i słabe odspojone , fragmenty tynków licowych . Mocno spękane fragmenty tynków na ścianach należy skuć oraz sprawdzić stan pozostałych.
1. Przygotowanie podłoża . Po usunięciu powłok i niespójnych tynków , oczyścić mur szczotką lub sprężonym powietrzem , wydrapać fugi w cegle na grubość 1-2 cm . Zakażone algami elementy elewacji odkazić przy użyciu Capatox.
2. Grunt .Podłoże wzmocnić strukturalnie wodnym roztworem szkła wodnego potasowego Sylitol Rapidgrund 111 w proporcji 1:1 z wodą i poprzez intensywne wtarcie preparatu w podłoże .W razie potrzeby czynność powtórzyć pamiętając o zachowanie zasady pracy ,,mokrym w mokre” .
3. Obrzutka .W miejscu po skutych partiach tynku fakturowego nanieść obrzutkę tynkarską Caparol Obrzutka Cementowa .
4. Tynk wapienno - cementowy. Następnie po wyschnięciu obrzutki powierzchnie uzupełnić tynkiem wapienno – cementowym Caparol Uniwersal , który należy przeczesać grzebieniem do tynku w kierunku poziomym.
5. Tynk drapany .Na tak przygotowane , związane i wyschnięte podłoże nanieść tynk fakturowy o fakturze drapanej Capatect Edelkratzputz K40 warstwą do 20 mm i dalej wyrównać łatą tynkarską. Po odpowiednim stwardnieniu powierzchni tynki należy zeskrobać przy użyciu pacy zębatej do tynków drapanych . Po wstępnym związaniu ( od 1h – 3 h ) przy użyciu specjalnej kolczastej pacy wydrapać żądana strukturę tynku .

6. Grunt .Przed malowaniem i wyschnięciu warstw na całej elewacji wykonać gruntowanie używając preparatu np. Sylitol Rapidgrunt 111 .

7. Malowanie końcowe wykonać 2-krotnie barwionymi farbami krzemoorganicznymi Sylitol finisch 130 w kolorach wg projektu kolorystyki .
KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU
Po dokonaniu uzupełnień tynków na ścianach wykonać próbki kolorystyczne o powierzchni 1,0x1,0m w celu ostatecznego doboru odcienia kolorystycznego przez projektanta .
1) Kolorystykę elewacji budynku oraz wykończenia materiałowe są planowane w sposób zachowawczy , jako powtórzenie rozwiązań historycznie zastosowanych w tym zabytkowym obiekcie .
2) Po rozpoznaniu kolorystycznym i technologicznych pierwotnych warstw tynkarskich na elewacjach budynku przez projektantów i technologa Caparol planuje się renowację tynków ścian zewnętrznych i kolorystykę zgodnie z opisem szczegółowym na planszach kolorystycznych elewacji .
Wstępnie przyjmuje się po wykonaniu próby kolorystycznej na elewacji wg zestawienia :
a/ wszystkie detale sztukatorskie , gzyms wieńczący , obramienia okienne , bonie w kolorze jasnym
np. Caparol – Grau 30 L93 – C0 – H0
b/ tło - podstawowa powierzchnia elewacji jako część środkowa w kolorze jasno beżowym- ciepłym
np. Caparol - Palazzo 50 L81 – C5 – H80
c/ cokół w ciemniejszym odcieniu np. Caparol – Palazzo 10 L70 – C3 – H80
Wymagania:
Informacje o dokumentach, oświadczeniach jakie mają dostarczyć wykonawcy:
1. Wypełniony formularz oferty wraz z załącznikami i kalkulacją ofertową.
2. Oświadczenie wykonawcy o posiadanych uprawnieniach do wykonania robót będących przedmiotem
zamówienia
3. Wpis do CEIDG lub KRS (wydruk z rejestru ministerialnego lub sądowego.
4. Oświadczenie wykonawcy o posiadanej wiedzy i doświadczeniu – wykaz zrealizowanych w ostatnich 3
latach robót o zakresie identycznym lub zbliżonym do przedmiotu zamówienia wraz z referencjami lub
protokołami odbioru.
5. Oświadczenia o dysponowaniu potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia – uprawnienia kierownika budowy do kierowania robotami budowlanymi.

Informacje Administracyjne:
1/. Termin i miejsce składania ofert – do dnia 15.03.2021 rok godz. 12.00, do siedziby Administratora obiektu P.H.U.” EXIST III” ul. Grabiszyńska 61-65, 53-503 Wrocław (sekretariat)
2/. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.03.2021 r. o godzinie 14.oo
3/. Termin związania ofertą - 30 dni od terminu składania ofert.
4/. Pożądana data realizacji - II / III kw.2021 r.
Zapytania tylko na e-mail: azglenicka@exist.home.pl
Załączniki:
- Dokumentacja projektowa
- Specyfikacja techniczna wykona robót
- Orientacyjny przedmiar robót
- Wzory formularza oferty wraz z załącznikami do wypełnienia
* Zamieszczone przedmiary należy traktować jako orientacyjne. Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji w terenie i wykonania samodzielnie kalkulacji ofertowej zgodnie z dokumentację projektową i weryfikacji w terenie.

Plik do pobrania