REMONTU ELEWACJI FRONTOWEJ, ORAZ BALKONOW W ELEWACJI FRONTOWEJ Grunwaldzka 102

PRZETARG
realizowany w ramach
Zapytania ofertowego

ZAMAWIAJĄCY
Nazwa:
Wspólnota Mieszkaniowa „Irys ” z siedzibą we (50-357 ) Wrocławiu
przy ul. Grunwaldzka 102 , NIP 898 19 31 161.

reprezentowana przez:
Zarządcę obiektu: PHU „EXIEST – III” Grzegorz Drabczyński;
adres strony internetowej zamawiającego: www.exist.com

Adres pocztowy:
ul. Grabiszyńska 61-65

Miejscowość:
Wrocław
Kod pocztowy:
53-503
Województwo:
dolnośląskie

Tel.:
71/774 69 26
Faks:
71/774 69 18

adres mail: azglenicka@exist.home.pl

I.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. REMONTU ELEWACJI FRONTOWEJ, ORAZ BALKONOW W ELEWACJI FRONTOWEJ
2. REMONT KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
przy ul. gRUNWALDZKIEJ 102 we Wrocławiu
dZIALKA nr 41, AM – 5, obręb Plac Grunwaldzki
Tryb udzielenia zamówienia
Trybem udzielenia zamówienia jest zapytanie ofertowe. Zapytanie ofertowe to tryb udzielenia zamówienia, w którym po ogłoszeniu, wykonawcy składają oferty.
Zamawiający zapytanie ofertowe zamieścił w siedzibie administratora w miejscu ogólnie dostępnym (na tablicy ogłoszeń) i na stronach internetowych, Inwestora Zastępczego pod adresem: www.exist.com.
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert złożonych przez Wykonawców, którzy spełnili wymagania Zamawiającego.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja robót budowlanych
dZIALKA nr 41, AM – 5, obręb Plac Grunwaldzki

Opis przedmiotu zamówienia :
REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ
Wykonanie robót remontowych, w obrębie elewacji frontowej budynku - obejmujących następujące elementy:
- izolacje przeciwwilgociowe, pionowe na podziemnej części ścian piwnic – od strony ulicy,
- tynki zewnętrzne (w tym tynki ozdobne, ciągnione, boniowane),
- detale architektoniczne – elementy sztukatorskie,
- obróbki blacharskie i pokrycie gzymsów elewacyjnych – z dachówki ceramicznej,
- ceramiczne okapniki podokienne,
- powłoki malarskie,
- drewnianą bramę wejściowa do budynku,
- okna w elewacji frontowej (przywrócenie pierwotnych podziałów),
- lukarny dachowe – o konstrukcji drewnianej,
- remont kompleksowy tarasu i balkonów.

REMONT KLATKI SCHODOWEJ
- wykonanie wtórnych izolacji przeciwwilgociowych na ścianach wewnętrznych w korytarzach
piwnicznych
- prace tynkarskie i malarskie ścian i sufitów korytarzy piwnicznych
- wymiana drzwi wejście boczne
- prace tynkarskie i malarskie ścian i sufitów klatki schodowej od parteru do IV pietra
- remont wewnętrznych schodów
- roboty stolarskie – schody
- posadzki
- renowacja balustrady
- remont dwóch świetlików bocznych

Wymagania:
Informacje o dokumentach, oświadczeniach jakie mają dostarczyć wykonawcy:
1. Wypełniony formularz oferty wraz z załącznikami i kalkulacją ofertową.
2. Oświadczenie wykonawcy o posiadanych uprawnieniach do wykonania robót będących przedmiotem
zamówienia
3. Wpis do CEIDG lub KRS (wydruk z rejestru ministerialnego lub sądowego.
4. Oświadczenie wykonawcy o posiadanej wiedzy i doświadczeniu – wykaz zrealizowanych w ostatnich 3
latach robót o zakresie identycznym lub zbliżonym do przedmiotu zamówienia wraz z referencjami lub
protokołami odbioru.
5. Oświadczenia o dysponowaniu potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia – uprawnienia kierownika budowy do kierowania robotami budowlanymi.

Informacje Administracyjne:
1/. Termin i miejsce składania ofert – do dnia 06.04.2021 rok godz. 12.00, do siedziby Administratora obiektu P.H.U.” EXIST III” ul. Grabiszyńska 61-65, 53-503 Wrocław (sekretariat)
2/. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.04.2021 r. o godzinie 14.oo
3/. Termin związania ofertą - 30 dni od terminu składania ofert.
4/. Pożądana data realizacji - II / IV kw.2021 r.
Zapytania tylko na e-mail: azglenicka@exist.home.pl
Załączniki:
- Dokumentacja projektowa
- Specyfikacja techniczna wykona robót
- Orientacyjny przedmiar robót
- Wzory formularza oferty wraz z załącznikami do wypełnienia
* Zamieszczone przedmiary należy traktować jako orientacyjne. Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji w terenie i wykonania samodzielnie kalkulacji ofertowej zgodnie z dokumentację projektową i weryfikacji w terenie.

Plik do pobrania