Remont tarasu przy ul. Wietrznej 24/11

PRZETARG
realizowany w ramach
Zapytania ofertowego

ZAMAWIAJĄCY
Nazwa:

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wietrzna18-24, Skarbowców 66-68, Wrocławiu 53-024
REGON: 021108310

reprezentowana przez:
administratora obiektu: P.H.U. ”EXIST III – Grzegorz Drabczyński z siedzibą we
Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 61-65
adres strony internetowej zamawiającego: http://www.exist.com.pl/

Adres pocztowy:
ul. Grabiszyńska 61-65
Miejscowość:
Wrocław

Kod pocztowy:
53-503
Województwo:
dolnośląskie
Tel.:
71/77 46 926
Faks:
-----
adres mail: egradalska@exist.home.pl

I.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Remont tarasu:
- nad mieszkaniem przy ul. Wietrznej 24/11
- nad „Żabką” przy ul. Wietrznej 24/1A

Tryb udzielenia zamówienia

Trybem udzielenia zamówienia jest zapytanie ofertowe. Zapytanie ofertowe to tryb udzielenia zamówienia, w którym po ogłoszeniu, wykonawcy składają oferty.
Zamawiający zapytanie ofertowe zamieścił w siedzibie administratora w miejscu ogólnie dostępnym (na tablicy ogłoszeń) i na stronach internetowych, Inwestora Zastępczego pod adresem: www.exist.com.pl
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych ofert przez Wykonawców, którzy spełnili wymagania Zamawiającego.
Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja robót budowlanych
polegających na:
Remont tarasu:
- nad mieszkaniem przy ul. Wietrznej 24/11
- nad „Żabką” przy ul. Wietrznej 24/1A

Szczegółowy zakres prac remontowych jest opisany w Ekspertyzie technicznej -budowlanej i w przedmiarze.

Wymagania:
Informacje o dokumentach, oświadczeniach jakie mają dostarczyć wykonawcy:
• oświadczenie wykonawcy o posiadanych uprawnieniach do wykonania robót budowlanych
• odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej / wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy wstecz/
• oświadczenie wykonawcy o posiadanej wiedzy i doświadczeniu – referencje
• oświadczenia o dysponowaniu potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – uprawnienia kierownika budowy do kierowania robotami budowlanymi.

Informacje Administracyjne:

1/. Termin i miejsce składania ofert – do dnia 16.04.2021 rok godz. 12.00 sekretariat, do siedziby administratora obiektu P.H.U.” EXIST III” ul. Grabiszyńska 61-65, 53-503 Wrocław lub elektronicznie na emaila: egradalska@exist.home.pl
2/. Termin związania ofertą - 45 dni od terminu składania ofert.
3/. Data realizacji - do uzgodnienia.
4/. Zamieszczone przedmiary należy traktować jako orientacyjne. Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji w terenie i wykonania samodzielnie kalkulacji ofertowej zgodnie z dokumentację projektową i weryfikacji w terenie.

Osoba do kontaktu: Elżbieta Grądalska, email: egradalska@exist.home.pl
Załączniki:
1. Przedmiar ul. Wietrzna 24/11
2. Przedmiar ul. Wietrzna 24/1A
3. Ekspertyza Techniczna -budowlana taras nad lok ul. Wietrzna 24/11
4. Ekspertyza Techniczna pom. Sklepu Żabka ul. Wietrzna 24/1A