Demontaż starych okien

Demontażu starych okien i montażu nowej stolarki okiennej PCV w budynku przy ul. Północnej 2 Wrocławiu

Zamawiający:
Nazwa:Wspólnota Mieszkaniowa „Północna 2 ” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Północnej 2, 54-105 Wrocław Wrocław  NIP 894-28-44-452
reprezentowana przez: administratora obiektu : P.H.U. ”EXIST II – Krystyna Drabczyńska"  z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 61-65
adres strony internetowej zamawiającego: http://www.exist.com.pl/

Adres pocztowy:
ul. Grabiszyńska 61-65
Miejscowość: Wrocław
Kod pocztowy: 53-503
Województwo: dolnośląskie
Tel.: 71/774 69 27
Faks: 071/774  69 17
adres mail: jkrzeminski@exist.home.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Na roboty budowlane polegające na: Demontażu starych okien i montażu nowej stolarki okiennej PCV w budynku przy ul. Północnej 2 Wrocławiu
 
Tryb udzielenia zamówienia
Trybem udzielenia zamówienia jest zapytanie ofertowe. Zapytanie ofertowe to tryb udzielenia zamówienia, w którym po ogłoszeniu, wykonawcy składają oferty.

Zamawiający zapytanie ofertowe zamieścił w siedzibie administratora  w miejscu ogólnie dostępnym (na tablicy ogłoszeń) i na stronach internetowych, administratora obiektu pod adresem: www.exist.com.pl

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych ofert przez Wykonawców, którzy spełnili wymagania Zamawiającego.
Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających  na: wykonaniu wymiany stolarki okiennej na budynku będącego własnością Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Północnej 2we Wrocławiu.

Szczegółowy zakres prac remontowych – opisany w przedmiarze.

Wymagania:

Informacje o dokumentach, oświadczeniach jakie mają dostarczyć wykonawcy:

  • odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej / wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy wstecz/
  • oświadczenie wykonawcy o posiadanej wiedzy i doświadczeniu – referencje
  • oświadczenia o dysponowaniu potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Informacje Administracyjne:

  1. Termin i miejsce składania ofert – do dnia 30.03.2018r rok godz. 10.00 w sekretariacie siedziby administratora obiektu P.H.U.” EXIST II” Krystyna Drabczyńska
    ul. Grabiszyńska 61-65, 53-503 Wrocław
  2. Termin związania  ofertą - 60 dni od terminu składania ofert.
  3. Data realizacji   do 30 czerwca 2018r

Osoba do kontaktu: Jacek Krzemiński - zapytania tylko drogą elektroniczną e- mail: jkrzeminski@exist.home.pl