Remont 8 balkonów od strony frontowej w budynku przy ul. Łokietka 14

PRZETARG
realizowany w ramach
Zapytania ofertowego

ZAMAWIAJĄCY
Nazwa:

Spółdzielnia Mieszkaniowa OAZA z siedzibą we Wrocławiu, Dworcowa 16A ; NIP 898 15 52 021 reprezentowana przez:
administratora obiektu : P.H.U. ”EXIST III – Grzegorz Drabczyński z siedziba we
Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 61-65
adres strony internetowej zamawiającego: http://www.exist.com.pl/

Adres pocztowy:
ul. Grabiszyńska 61-65
Miejscowość:
Wrocław

Kod pocztowy:
53-503
Województwo:
dolnośląskie
Tel.:
71/77 46 926
Faks:
71/774 69 17

adres mail: egradalska@exist.home.pl

I.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Na roboty budowlane polegające na:
Remont 8 balkonów od strony frontowej w budynku przy ul. Łokietka 14.

Tryb udzielenia zamówienia

Trybem udzielenia zamówienia jest zapytanie ofertowe. Zapytanie ofertowe to tryb udzielenia zamówienia, w którym po ogłoszeniu, wykonawcy składają oferty.
Zamawiający zapytanie ofertowe zamieścił w siedzibie administratora w miejscu ogólnie dostępnym (na tablicy ogłoszeń) i na stronach internetowych, Inwestora Zastępczego pod adresem: www.exist.com.pl
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych ofert przez Wykonawców, którzy spełnili wymagania Zamawiającego.
Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja robót budowlanych
polegających na:
Na roboty budowlane polegające na:
Remont 8 balkonów od strony frontowej w budynku przy ul. Łokietka 14.

Szczegółowy zakres prac remontowych jest opisany w załączonej ekspertyzie technicznej i w przedmiarze.

Wymagania:
Informacje o dokumentach, oświadczeniach jakie mają dostarczyć wykonawcy:
• oświadczenie wykonawcy o posiadanych uprawnieniach do wykonania robót z zajęciem chodnika
• odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej / wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy wstecz/
• oświadczenie wykonawcy o posiadanej wiedzy i doświadczeniu – referencje
• oświadczenia o dysponowaniu potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – uprawnienia kierownika budowy do kierowania robotami budowlanymi.

Informacje Administracyjne:

1/. Termin i miejsce składania ofert – do dnia 30.07.2021 rok godz. 10.00 sekretariat, do siedziby administratora obiektu P.H.U.” EXIST III” ul. Grabiszyńska 61-65, 53-503 Wrocław
2/. Termin związania ofertą - 30 dni od terminu składania ofert.
3/. Data realizacji - do uzgodnienia.

Osoba do kontaktu: Elżbieta Grądalska tel. 71 7746026: mail: egradalska@exist.home.pl
Załączniki:
1. Przedmiary – remont balkonów przy ul. Łokietka 14
2. Ekspertyza Techniczna Budowalna balkonów przy ul. Łokietka 14