Malowanie klatki schodowej oraz korytarzy bocznych Litewska 6-8

PRZETARG REALIZOWANY W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO
ZAMAWIAJĄCY
Wspólnota Mieszkaniowa „Litewska 6 – 8” z siedzibą przy ul. Litewskiej 6 – 8, 51 – 354 Wrocław
NIP: 895 – 183 – 68 – 54 reprezentowana przez:
Adres do korespondencji:
Administrator Nieruchomości Wspólnej
PHU EXIST III Grzegorz Drabczyński, ul. Grabiszyńska 61 – 65, 53 – 503 Wrocław
Telefon: 71 774 69 18 / Faks: 71 774 69 17, e – mail: exist@home.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane polegające na: „Malowanie klatki schodowej oraz korytarzy bocznych
z drobnymi naprawami schodów i ścian w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy
Litewskiej 6 – 8 we Wrocławiu”.

Szczegółowy zakres prac remontowych opisany jest w załączonym przedmiarze.

WYMAGANIA
Dokumenty które muszą złożyć Wykonawcy:
 Oświadczenie o posiadanej wiedzy i doświadczeniu do wykonania robót;
 Odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej / wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy wstecz;
 Referencje wystawione dla Wykonawcy z poprzednich realizacji;
 Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym, sprzętem oraz osobami zdolnymi do
należytego wykonania zamówienia.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
 Farba do lamperii – farba elewacyjna StoColor Dryonic® barwiona wybranym przez
Zamawiającego kolorem;
 Farba do pozostałych powierzchni – farba elewacyjna StoColor Opticryl Matt® biała;
 Emulsja gruntująca – Atlas UniGrunt szybkoschnąca;
 Szpachlowanie pęknięć – Knauf GK Start;
TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Trybem udzielenia zamówienia jest zapytanie ofertowe zamieszczone na stronie internetowej
www.exist.com.pl w odpowiedzi na które wykonawcy składają oferty na kompleksowe wykonanie
prac zgodnie z załączonym przedmiarem i wymaganiami. Po zakończeniu postępowania,
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród wszystkich złożonych przez Wykonawców.
Pod uwagę brane będą wyłącznie oferty spełniające powyższe wymagania.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
 Termin składania ofert – do dnia 30.06.2022 roku;
 Sposób składania ofert – w formie papierowej w siedzibie Administratora obiektu lub w
formie elektronicznej na adres mailowy: jbabczynski@exist.home.pl;
 Termin ważności oferty – do 60 dni od terminu składania ofert;
 Termin realizacji – do uzgodnienia z Zamawiającym.
Osoba do kontaktu: Jakub Babczyński, tel: 887 – 200 – 118, e-mail: jbabczynski@exist.home.pl