Wymiana wodomierzy i ciepłomierzy wraz z zaworami znajdującymi się w szafkach Litewska 6-8

PRZETARG REALIZOWANY W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO
ZAMAWIAJĄCY
Wspólnota Mieszkaniowa „Litewska 6 – 8” z siedzibą przy ul. Litewskiej 6 – 8, 51 – 354 Wrocław
NIP: 895 – 183 – 68 – 54 reprezentowana przez:
Adres do korespondencji:
Administrator Nieruchomości Wspólnej
PHU EXIST III Grzegorz Drabczyński, ul. Grabiszyńska 61 – 65, 53 – 503 Wrocław
Telefon: 71 774 69 18 / Faks: 71 774 69 17, e – mail: exist@home.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Roboty sanitarne polegające na: „Wymiana wodomierzy i ciepłomierzy wraz z zaworami
znajdującymi się w szafkach przy lokalach w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy
Litewskiej 6 – 8 we Wrocławiu”.

WYMAGANIA
Dokumenty które muszą złożyć Wykonawcy:
 Oświadczenie o posiadanej wiedzy i doświadczeniu do wykonania robót;
 Odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej / wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy wstecz;
 Referencje wystawione dla Wykonawcy z poprzednich realizacji;
 Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym, sprzętem oraz osobami zdolnymi do
należytego wykonania zamówienia;
 Gwarancja na prace montażowe minimum 2 lata.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW (gwarancja producenta: minimum 5 lat)
 Wodomierze (z.w. + c.w.u.) – klasa B/C, ilość: 388 sztuk;
 Ciepłomierze (c.o.) – ultradźwiękowe, ilość: 194 sztuki;
 Zawory (z.w. + c.w.u.) – zawór z dławikiem, z rączką, ilość: 388 sztuk;
 Zawory (c.o.) – zawór z dławikiem, z rączką, ilość: 388 sztuk (dojście i powrót);

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Trybem udzielenia zamówienia jest zapytanie ofertowe zamieszczone na stronie internetowej
www.exist.com.pl w odpowiedzi na które wykonawcy składają oferty na kompleksowe wykonanie
prac zgodnie z wymaganiami. Po zakończeniu postępowania, Zamawiający wybierze
najkorzystniejszą ofertę spośród wszystkich złożonych przez Wykonawców. Pod uwagę brane będą
wyłącznie oferty spełniające powyższe wymagania.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
 Termin składania ofert – do dnia 30.06.2022 roku;
 Sposób składania ofert – w formie papierowej w siedzibie Administratora obiektu lub w
formie elektronicznej na adres mailowy: jbabczynski@exist.home.pl;
 Termin ważności oferty – 90 dni od terminu składania ofert;
 Termin realizacji – do uzgodnienia z Zamawiającym.
 Ze względu na dotychczasowe wymiany, ilość materiałów może być o około 10% mniejsza.
Zalecana wycena na sztuki.
Osoba do kontaktu: Jakub Babczyński, tel: 887 – 200 – 118, e-mail: jbabczynski@exist.home.pl