Wymiana wodomierza głównego zasilającego 2 budynki mieszkalne wielorodzinne przy ulicy Szczytnickiej 36 i 38 we Wrocławiu

PRZETARG REALIZOWANY W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO
ZAMAWIAJĄCY
Wspólnoty Mieszkaniowe „Szczytnicka 36” oraz „Szczytnicka 38” reprezentowana przez:
Administrator Nieruchomości Wspólnej:
PHU EXIST-III Grzegorz Drabczyński, ul. Grabiszyńska 61 – 65, 53 – 503 Wrocław
Telefon: 71 774 69 18 / Faks: 71 774 69 17, e – mail: exist@home.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Roboty sanitarne polegające na: „Wymiana wodomierza głównego zasilającego 2 budynki
mieszkalne wielorodzinne przy ulicy Szczytnickiej 36 i 38 we Wrocławiu”.
Szczegółowy zakres prac remontowych opisany jest w załączonym projekcie.
WYMAGANIA
Dokumenty które muszą złożyć Wykonawcy:
- Oświadczenie o posiadanej wiedzy i doświadczeniu do wykonania robót;
- Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym, sprzętem oraz osobami zdolnymi do
należytego wykonania zamówienia.
TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Trybem udzielenia zamówienia jest zapytanie ofertowe zamieszczone na stronie internetowej
www.exist.com.pl w odpowiedzi na które wykonawcy składają oferty na kompleksowe wykonanie
prac zgodnie z uzgodnieniami. Po zakończeniu postępowania, Zamawiający wybierze
najkorzystniejszą ofertę spośród wszystkich złożonych przez Wykonawców. Pod uwagę brane będą
wyłącznie oferty spełniające wymagania.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
- Termin składania ofert – do dnia 10.01.2023 roku;
- Sposób składania ofert – w formie papierowej w siedzibie Administratora obiektu lub w
formie elektronicznej na adres mailowy: jbabczynski@exist.home.pl;
- Termin ważności oferty – do 60 dni od terminu składania ofert;
- Termin realizacji – do uzgodnienia z Zamawiającym.
Osoba do kontaktu: Jakub Babczyński, tel: 887 – 200 – 118, e – mail: jbabczynski@exist.home.pl